Vesti

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Zakon o izmjenama Porodičnog zakona

Zakon o ljekovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Zakon o medijima

Zakon o inovacionoj djelatnosti

Zakon o putevima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta

Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata

Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, kadra i opreme za obavljanje poslova u vezi sa zapošljavanjem u Agenciji za zapošljavanje

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu izdavanja i obrascu dozvole za stalni boravak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad

Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostavljanja statističkih podataka o obavljanju poslova ustupanja zaposlenih, uslovima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja dozvola za rad Agenciji za privremeno ustupanje zaposlenih

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o građevinskim proizvodima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zidane konstrukcije

Pravilnik o informativnom obrascu o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora zaključenog van poslovnih prostorija ili na daljinu

Pravilnik o obrascu jednostranog raskida ugovora zaključenog van poslovnih prostorija ili na daljinu

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Pravilnik o sadržaju, obrascima i načinu vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2019. Godinu

Pravilnik o Listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode

Zakon o elektronskoj upravi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Zakon o radu

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

 

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o parničnom postupku

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za grijanje vode i rezervoare za skladištenje tople vode

Pravilnik o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika radi zaštite životne sredine i listi zagađujućih supstanci iz industrijskih postrojenja

Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za grijanje prostora i kombinovane uređaje za grijanje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

 

 

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja knjige prigovora u objektima u kojima se pružaju turističke i ugostiteljske usluge

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj 2019

Pravilnik o načinu ovjere potpisa, rukopisa i prepisa

Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu dozvole za stalni boravak

Zakon o apotekarskoj djelatnosti

Zakon o kozmetičkim proizvodima

Zakon o medicinskim sredstvima

Zakon o porezu na nepokretnost

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica 2019

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Pravilnik o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Zakon o premjeru i katastru zemljišta

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o bližim pravilima organizovanja i poslovanja organizacija proizvođača poljoprivrednih proizvoda

Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa

 

21.05.2018 NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode

Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama

Zakon o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

21.05.2018 NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o zaštiti lica i imovine

Zakon o izmjeni Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Pravilnik o obrascu prijave i odjave boravka stranca

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Pravilnik o obrascu licence za obavljanje turističke djelatnosti - turistička agencija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Ispravka Zakona o turizmu i ugostiteljstvu 

Pravilnik o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga 

Pravilnik o načinu i skali klasifikacije goveđeg, svinjskog i ovčjeg mesa

Pravilnik o obrascu dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika  

Pravilnik o obrascu dozvole za vanlinijski prevoz putnika u drumskom saobraćaju  

Zakon o strancima 

Zakon o tržištu kapitala

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o dopunama Zakona o elektronskim medijima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putevima

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o konsolidovanoj poreskoj prijavi

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu podnošenja carinske deklaracije i drugih obrazaca koji se upotrebljavaju u carinskom postupku

Pravilnik o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice

NOVO U APLIKACIJI "PORESKA PRAKSA"

Poreska praksa za OKTOBAR 2017. godine

ON-line aplikacije

Prijavi se