Vesti

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2018)

BUDŽET FERK-A ZA 2018. GODINU 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O SISTEMU POBOLJŠANJA KVALITETA, SIGURNOSTI I O AKREDITACIJI U ZDRAVSTVU

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O NAPLATI I DJELIMIÄŒNOM OTPISU DUGOVANJA SPORTSKIM KOLEKTIVIMA

ZAKON O HRANITELJSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O ENERGIJSKOJ EFIKASNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O OSIGURANJU

 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

ZAKON O JEDINSTVENOM REGISTRU KORISNIKA GOTOVINSKIH NAKNADA NA KOJE SE NE UPLAĆUJU DOPRINOSI

ZAKON O BANKAMA

ZAKON O GRADU LIVNO

ZAKON O GRADU GORAŽDE

ZAKON O GRADU CAZIN

ZAKON O RAZVOJNOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI RUDNIKA UGLJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE PREMA OBRAČUNATIM A NEUPLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA U PERIODU OD 2009. DO 2015. GODINE

ZAKON O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA KRIVIÄŒNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (2017)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ÄŒLANOVA NJIHOVIH PORODICA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANIOCA I ÄŒLANOVA NJIHOVIH PORODICA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAÄŒKOG RATA 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEÄŒENJA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM UPRAVNIM TAKSAMA I TARIFI FEDERALNIH UPRAVNIH TAKSI

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIZINGU

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU

BUDŽET FERK-A ZA 2017. GODINU

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O NEDOPUŠTENOM OGLAŠAVANJU

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA PO OSNOVU RAÄŒUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

BUDŽET FERKA ZA 2016. GODINU

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, PROIZVODNJI I PROMETU SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADNIH MATERIJALA

  • 1

ON-line aplikacije

Prijavi se