Vesti

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV

Pravilnik o Registru inovacione djelatnosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Pravilnik o obrascu zahtjeva za oslobađanje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica

Pravilnik o obrascu zahtjeva za oslobađanje od plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji padaju na teret zaposlenog i poslodavca

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijumima i uslovima za utvrđivanje procenta invaliditeta, preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja

Pravilnik o obliku i sadržaju Prijave o početku radova na izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva za obavljanje djelatnosti u oblasti izgradnje objekata

Pravilnik o obrascu licence za obavljanje turističke djelatnosti koja se izdaje Turističkoj agenciji

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju evidencije o podacima iz nadzora i evidencije o žalbama potrošača i njihovom rješavanju

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o kvalitetu i kontroli kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti, odnosno prostori za smještaj i funkcionisanje računarske i komunikacione opreme

Pravilnik o mjerama zaštite i zdravlja na radu u radnoj sredini i radnoj okolini

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Pravilnik o bližim uslovima i načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja preko diplomatsko-konzularnog predstavništva

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Zakon o dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka

Zakon o izmjenama Porodičnog zakona

Zakon o ljekovima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

Zakon o medijima

Zakon o inovacionoj djelatnosti

Zakon o putevima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta

Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata

Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, kadra i opreme za obavljanje poslova u vezi sa zapošljavanjem u Agenciji za zapošljavanje

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu izdavanja i obrascu dozvole za stalni boravak

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad

Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostavljanja statističkih podataka o obavljanju poslova ustupanja zaposlenih, uslovima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja dozvola za rad Agenciji za privremeno ustupanje zaposlenih

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o građevinskim proizvodima

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim zahtjevima za zidane konstrukcije

Pravilnik o informativnom obrascu o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora zaključenog van poslovnih prostorija ili na daljinu

Pravilnik o obrascu jednostranog raskida ugovora zaključenog van poslovnih prostorija ili na daljinu

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

Pravilnik o sadržaju, obrascima i načinu voÄ‘enja evidencija u oblasti zapošljavanja

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku

Pravilnik o usklaÄ‘ivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2019. Godinu

Pravilnik o Listi usaglašenih standarda za graÄ‘evinske proizvode

Zakon o elektronskoj upravi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Zakon o radu

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore

 

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV

Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o parničnom postupku

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za ureÄ‘aje za grijanje vode i rezervoare za skladištenje tople vode

Pravilnik o kriterijumima za odreÄ‘ivanje najboljih dostupnih tehnika radi zaštite životne sredine i listi zagaÄ‘ujućih supstanci iz industrijskih postrojenja

Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za uređaje za grijanje prostora i kombinovane uređaje za grijanje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini

 

 

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja knjige prigovora u objektima u kojima se pružaju turističke i ugostiteljske usluge

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posredovanju

Pravilnik o načinu voÄ‘enja i sadržaju knjige gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj 2019

Pravilnik o načinu ovjere potpisa, rukopisa i prepisa

Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu dozvole za stalni boravak

Zakon o apotekarskoj djelatnosti

Zakon o kozmetičkim proizvodima

Zakon o medicinskim sredstvima

Zakon o porezu na nepokretnost

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica 2019

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeÄ‘enju

Pravilnik o obrascima, bližim uslovima i načinu izdavanja dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o meÄ‘unarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca

Zakon o premjeru i katastru zemljišta

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programskim standardima u elektronskim medijima

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o bližim pravilima organizovanja i poslovanja organizacija proizvođača poljoprivrednih proizvoda

Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa

 

21.05.2018 NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o listi usaglašenih standarda za graÄ‘evinske proizvode

Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama

Zakon o izmjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

ON-line aplikacije

Prijavi se