Vesti

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmenama Pravilnika o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka.

Pravilnik o evidenciji o utvrđenim promenama na objektima

Pravilnik o izmenama Pravilnika o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o kapitalu društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom

Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Podatke o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2020. Godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Pravilnik za građevinske konstrukcije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o obrascu zahteva za povražaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama za rad

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmeni Pravilnika o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa

Pravilnik o validaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom

Pravilnik o izmeni Pravilnika o izgledu obrasca i postupku izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Pravilnik o carinskim obeležjima

Zakon o trgovini

Zakon o robnim berzama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

 

 

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Zakon o Centralnom registru stanovništva

Zakon o ugostiteljstvu

Zakon o turizmu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini izveštaja o poslovanju slobodne zone

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table

Pravilnik o načinu obavljanja vanrednog prevoza

Pravilnik o uslovima za izdavanje dozvole za vanredni prevoz

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda

Pravilnik o sadržini, obliku i načinu dostavljanja godišnjeg operativnog plana i godišnjeg izveštaja o poslovanju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o postupku mirnog re

Pravilnik o evidencionoj prijavi i odjavi sezonskih radnikašavanja radnog spora

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV

 

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkom pregledu vozila

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

Pravilnik o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2018. Godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Pravilnik o dozvolama za rad

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Zakon o finansijskom obezbeđenju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta  u drumskom saobraćaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o strancima

Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana

Zakon o elektronskoj upravi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Zakon o dopunama Zakona o računovodstvu

Zakon o dopuni Zakona o reviziji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Pravilnik o tehničkom pregledu vozila

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati

Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo

Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Ispravka Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Pravilnik o merilima

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura

Pravilnik o dopunama Pravilnika o dozvolama za rad

Pravilnik o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o izmeni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

 

 

ON-line aplikacije

Prijavi se