Vesti

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o zaštiti malih investitora

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o homologaciji

Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrÄ‘ivanje poreza na dohodak graÄ‘ana koji se plaća po rešenju

Pravilnik o obrascu arhivske knjige

Zakon o graÄ‘evinskom zemljištu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o graÄ‘evinskom zemljištu

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog ureÄ‘aja

Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

Pravilnik o izmeni Pravilnika o podnošenju poreske prijave elektronskim putem

Pravilnik o dopunama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

1.КОРИСНИЧКО УПУТСТВО за подношење Изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију преко портала еПорези

2.КОРИСНИЧКО УПУТСТВО за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

1.КОРИСНИЧКО УПУТСТВО за подношење Изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију преко портала еПорези

2.КОРИСНИЧКО УПУТСТВО за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata, vrsti prenosivih prodajnih objekata i oblicima trgovine sa pokretnih sredstava i opreme

Pravilnik o sadržini i obliku potvrde o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem

Pravilnik o vrsti robe za koju se ističe jedinična cena i načinu isticanja

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetic

Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon o Registru administrativnih postupaka

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmeni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Pravilnik o dopuni Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

Zakon o predmetima od dragocenih metala

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Zakon o izmeni Zakona o planiranju i izgradnji

Zakon o izmeni Zakona o akcizama

Pravilnik o izmeni Pravilnika o utvrđivanju statusa proizvoda

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2021. Godinu

Zakon o socijalnoj karti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrÄ‘ivanje poreza na dohodak graÄ‘ana koji se plaća po rešenju

Pravilnik o utvrÄ‘ivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda

Pravilnik o izmeni Pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice

Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica

Pravilnik o bližim merama zaštite arhivske graÄ‘e

Pravilnik o uslovima i načinu revizije arhivskih fondova i zbirki u arhivima

Pravilnik o dostavljanju elektronskim putem izmeÄ‘u javnog izvršitelja i drugih organa

Pravilnik o načinu podnošenja predloga za izvršenje na osnovu izvršne ili verodostojne isprave u elektronskom obliku

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi

Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog ureÄ‘aja

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora

Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik sa spiskom srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi koji se primenjuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevinski proizvodi

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o dopunama Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

Pravilnik o izmeni Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre

Pravilnik o izmeni Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Pravilnik o dopuni Pravilnika za građevinske konstrukcije

Pravilnik o osnovama i merilima za odreÄ‘ivanje naknade za rad, nagrade i naknade stvarnih troškova poverenicima
(zvanični prečišÄ‡eni tekst)

Pravilnik o ustupanju potraživanja

Pravilnik o unovčavanju imovine finansijskih institucija u stečaju ili likvidaciji

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona

Zakon o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Pravilnik o objedinjenom zahtevu za odobrenje, odnosno produženje privremenog boravka i izdavanje dozvole za rad strancu

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmenama Pravilnika o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka.

Pravilnik o evidenciji o utvrđenim promenama na objektima

Pravilnik o izmenama Pravilnika o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o kapitalu društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom

Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom

Pravilnik o kontnom okviru i finansijskim izveštajima društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima

Podatke o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2020. Godine

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Pravilnik za građevinske konstrukcije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Zakon o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o obrascu zahteva za povražaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeÄ‘enju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o dozvolama za rad

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmeni Pravilnika o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa

Pravilnik o validaciji kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog pečata

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i elementima za oporezivanje prihoda po osnovu pružanja ugostiteljskih usluga

Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu voÄ‘enja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeÄ‘enja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom

Pravilnik o izmeni Pravilnika o izgledu obrasca i postupku izdavanja lične karte za stranca i privremene lične karte za stranca

Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Pravilnik o carinskim obeležjima

Zakon o trgovini

Zakon o robnim berzama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Zakon o zdravstvenom osiguranju

Pravilnik o izmenama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

 

 

 

NOVO U APLIKACIJI: "SVE O ZAKONODAVSTVU NA JEDNOM MESTU"

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu voÄ‘enja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih osloboÄ‘enja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Zakon o Centralnom registru stanovništva

Zakon o ugostiteljstvu

Zakon o turizmu

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrÄ‘ivanje poreza na dohodak graÄ‘ana koji se plaća po rešenju

 

ON-line aplikacije

Prijavi se